Keresés

Adatvédelmi nyilatkozat

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. Weboldalaink használata során személyes adatainak védelme érdekében itt arról adunk tájékoztatást, hogy weboldalainkon hogyan gyűjtjük az ön személyes adatait.

1. Adatkezelő

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a tagállamok nemzeti adatvédelmi jogszabályai, továbbá egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében az adatkezelő a:

Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
58706 Menden
Németország

2. Adatvédelmi tisztviselő

A vállalat adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akit a datenschutzbeauftragter[kukac]kludi.de e-mail címen, vagy az 1. pontban megadott elérhetőségeken lehet elérni.

Kérjük, hogy ha postai úton veszi fel vele a kapcsolatot, akkor a borítékra írja rá a következőt: „Datenschutz – persönlich/vertraulich” („Adatvédelem – személyes/bizalmas”).

3. Általános adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

A Kludi GmbH & Co. KG (a továbbiakban: „Szolgáltató“), mint szolgáltató az ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszi. Ennek megfelelően magától értetődő módon betartjuk a vonatkozó adatvédelmi törvények rendelkezéseit. Az érintett adatokat kizárólag valamilyen célból kezeljük.

A KLUDI, mint Adatkezelő számos technikai és szervezeti intézkedést hozott, hogy amennyire csak lehetséges, biztosítsa a jelen internetes oldalakon kezelt személyes adatok kiskapuk nélküli védelmét. Ennek ellenére az internetes adattovábbítás esetében alapvetően mindig fennáll a biztonsági rések lehetősége, így az abszolút védelem sosem valósulhat meg.

A személyes adatokhoz csak olyan személyek férhetnek hozzá, akik ismerik a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezeket betartsák. Az itt következő előírások ismertetésével, mint Szolgáltató tájékoztatjuk önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogy Szolgáltatóként hogyan kezeljük az ön személyes adatait.

4. Fogalommeghatározások

A Kludi GmbH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) használt fogalmakon alapul. Fontos, hogy adatvédelmi nyilatkozatunk a nyilvánosság számára, továbbá vevőink és üzleti partnereink számára is egyszerűen olvasható és érthető legyen. Ennek érdekében előzetesen a következő fogalmakat határozzuk meg.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban többek között a következő fogalmakat használjuk:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A Hosting keretében minden, a jelen weboldal üzemeltetésével összefüggésben feldolgozott adatot tárolunk. Erre a jelen weboldal üzemeltetéséhez van szükség. Az adatokat a GDPR 6. cikk 1 f) bek. szerint jogos érdekeink érvényesítéséhez kezeljük. Internetes megjelenésünkhöz webhosting-szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe, és a fent nevezett adatokat hozzájuk továbbítjuk.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben az Adatkezelő megkapja az érintett hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez, úgy ennek jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szolgál.

A személyes adatok feldolgozása során olyan szerződés teljesítéséhez, amelynél az egyik szerződő fél az Érintett, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bek. b pontja. Ez olyan adatkezelési eljárásokra is vonatkozik, ahol a feldolgozás a szerződés megkötését megelőző intézkedésekhez szükséges. 

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja.

Arra az esetre, ha a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja.

Ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai a fent nevezett érdeket nem írják felül, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. 

6. Az adatok törlése és a tárolás időtartama

Az Érintett személyes adatait az adattárolás céljának megszűnésével töröljük vagy zároljuk. Az adatokat akkor tárolhatjuk, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó a Szolgáltatóra vonatkozó uniós rendeletben, törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározza. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a megnevezett normák által előírt tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolása egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

7. A személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

7.1. A weboldal előkészítése és a naplófájlok előállítása

Minden alkalommal, amikor az internetes oldalunkat felkeresik, rendszerünk automatikusan adatokat gyűjt arról a számítógépről, amellyel az oldalt felkeresték. Ennek során a következő adatokat gyűjtjük:

(1) a böngésző típusára és verziójára vonatkozó adatok.
(2) a felhasználó operációs rendszere.
(3) a felhasználó IP-címe.
(4) a hozzáférés dátuma és időpontja.
(5) az átirányító weboldal URL-je.
(6) a lekérdezett adatok.
(7) az elküldött adatmennyiség.

Ezeket az adatokat rendszereinkben naplófájlok formájában mentjük el. Ezeket az adatokat a felhasználó más személyes adataival nem tároljuk együtt.

Az adatok és a naplófájlok átmeneti tárolásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja ismerteti.

Az IP-cím átmeneti tárolása a rendszerben ahhoz szükséges, hogy a weboldal a felhasználó számítógépét kiszolgálhassa. Ehhez az szükséges, hogy a rendszer a felhasználó IP-címét egészen a munkamenet végéig tárolja.

A naplófájlok tárolása a weboldal működőképességének biztosításához szükséges. Emellett az adatok tárolása a weboldal optimalizálását, továbbá informatikai rendszereink biztonságosságát is szolgálja.

Az adatok feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szolgáltatja, mivel mindez a vállalat jogos érdekének érvényesítése, a fent leírt céllal. Tudomásunk szerint az érintettnek elsőbbséget élvező érdekei nem állnak fenn.

Ha az adatok már nem szükségesek annak a célnak az elérésére, amelyből őket eredetileg gyűjtötték, akkor töröljük őket. Amennyiben az adatokhoz való hozzáférés célja a weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges, akkor az adatok törlésére a munkamenet befejezésekor kerül sor.

Az adatgyűjtés a weboldal rendelkezésre bocsátásához, naplófájlokban való tárolásuk pedig az internetes oldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ebben a tekintetben a felhasználónak nincs lehetősége tiltakozni az adatok kezelése ellen.

7.2. Állományadatok

Amennyiben Ön és a Szolgáltató között szerződés jön létre vagy egy szerződéstervezet tartalmi előkészítésére vagy szerződésmódosításra kerül sor, úgy ehhez a Szolgáltató az ön személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlaadatok) gyűjti és kezeli, olyan mértékig, amennyire az a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ebben a vonatkozásban a fenti adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szolgáltatja.

7.3. Hírlevél adatok

Ha rendszeresen az ön igényeinek megfelelő tájékoztatást szeretne kapni vállalatunkról és kínálatunkról, lehetősége nyílik feliratkozni hírlevelünkre. A hírlevélre való feliratkozáskor az ön által rendelkezésre bocsátott adatokat kezeljük (név, e-mail cím, az ön vállalati kategóriájának adatai, és önt egy célcsoporthoz rendeli).

Weboldalunkon ingyenes hírlevélre lehet feliratkozni. Ha szeretne hírlevelet kapni tőlünk, ehhez az e-mail címére és egyéb adatokra van szükségünk (pl. a lekérő számítógép IP-címe, továbbá a regisztráció dátuma és időpontja); ezekkel az adatokkal igazolja felénk, hogy a megadott e-mail cím tényleg önhöz tartozik, és hogy tényleg beleegyezik abba, hogy hírlevelet kapjon tőlünk.

Az adatok kezeléséhez a feliratkozás során a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozva kérjük a beleegyezését. A felhasználó hírlevélre való feliratkozása alapján történő adatkezelésre a felhasználó beleegyezésének rendelkezésre állása esetén a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szolgáltatja.

A feliratkozás során a Szolgáltató az ún. „double opt-in” (kétszeres önkéntes beleegyezés) eszközével biztosítja, hogy ön kifejezetten kérte a hírlevelet, és az egyéb kapcsolattartási lehetőségeket. A „double opt-in” eljárás keretében az ön által megadott e-mail címre megerősítő e-mailt küldünk, amely egy megerősítő hivatkozást tartalmaz. A hírlevélre való feliratkozás a hivatkozásra való rákattintással aktiválódik.

Ön az adatai és e-mail címe tárolásához és használatához adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, mindenféle adattovábbítási költség nélkül. Ha ön ellenzi az adatok kezelését, akkor a Szolgáltató az általa eddig tárolt adatokat törli.

7.4. reCAPTCHA

A reCAPTCHA külső szolgáltatást arra használjuk, hogy megvédjük a weboldalunk űrlapjait a spamektől és a visszaélésektől. Ezt a szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (a továbbiakban: Google) nyújtja. A reCAPTCHA lehetővé teszi az emberi eredetű és az automatizált szoftverek (más néven botok) által visszaélésszerűen végrehajtott bejegyzések megkülönböztetését. A szolgáltatás használatakor a következő adatokat továbbítják a Google egyesült államokbeli szervereire:

  • Referr URL
  • A felhasználó IP címe
  • A felhasználó belépési viselkedése és az egér mozgatása a „reCAPTCHA” jelölőnégyzetek területén
  • Google-fiók: ha a felhasználó egyidejűleg be van jelentkezve Google-fiókjába, akkor ezt felismeri és hozzárendeli
  • Információ a használt böngészőről, a böngésző méretéről, a böngésző felbontásáról, a böngésző beépülő moduljairól, a nyelvi beállításokról, a dátumról
  • Egér és érintés múveletek az oldalon belül
  • A webhely szkriptjei és bemutatási utasításai
  • Sütik

A feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti túlnyomóan jogos érdekünk alapján történik a weboldalunk biztonságában.

A Google tanúsítvánnyal rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs Szerződés szerint, és így garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Az adatvédelemről további információk találhatók itt:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

7.5. Kapcsolatfelvételi űrlap

A KLUDI weboldalán kapcsolatfelvételi űrlapot használ, amely az elektronikus kapcsolatfelvétel céljára szolgál. Ha ön felhasználóként ezt a lehetőséget igénybe veszi, akkor az ön által az űrlapon megadott adatok továbbítja és tárolja a szolgáltató. Ezek a személyes adatok a következők: az ön neve, postacíme, e-mail címe és opcionálisan az ön cége, telefonszáma illetve telefax-száma. Ilyenkor az adatokat harmadik felek felé nem továbbítjuk. Az adatokat kizárólag az adott megkeresés feldolgozására használjuk fel.

Az adatok kezeléséhez a kapcsolatfelvétel során a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozva kérjük a beleegyezését. A felhasználó adatainak kezelésére a felhasználó beleegyezésének rendelkezésre állása esetén a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szolgáltatja. A kapcsolatfelvételi űrlap felületén megadott személyes adatokat a Szolgáltató a kapcsolatfelvétel feldolgozása céljából kezeli. Ha az ön által a kapcsolati űrlapon keresztül felvetett kérdés elintéződött, úgy a Szolgáltató az ezzel kapcsolatban ezidáig tárolt személyes adatait törli.

7.6. Felhasználói fiók

Ha felhasználói fiókot nyit, akkor hozzájárul adatainak (név, cím, e-mail cím, banki adatok) és felhasználói adatainak (felhasználónév, jelszó) mentéséhez. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfelként azonosítsuk Önt, és lehetőséget adunk megrendelései kezelésére.

A következő beleegyezést kapjuk: "Szeretnék felhasználói fiókot létrehozni. Kérjük, erre a célra dolgozza fel adataimat. A hozzájárulásomat bármikor azonali hatállyal visszavonhatom a jövőre nézve, amennyiben e-mailt küldök a megadott e-mail címre."

Minden egyes regisztrációs oldalon megtalálja a kapcsolattartó adatait a jogainak gyakorlásához, ideértve a beleegyezés visszavonásának jogát is.

Adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

8.  Külső tartalom a KLUDI weboldalán

Külső dinamikus tartalmat használunk weboldalunk bemutatásának és kínálatának optimalizálása érdekében. A webhely felkeresésekor egy API-n keresztül lekérdezést küld az adott tartalomszolgáltató szerverének, amely során bizonyos naplóadatokat (például a felhasználó IP-címét) továbbítanak. Ezt követően a dinamikus tartalom átkerül weboldalunkra és ott bemutatásra kerül.

Külső tartalmat használunk a következő funkciókkal kapcsolatban:

8.1. Google Maps

Weboldalunkon a Google „Google Maps” térképszolgáltatását használjuk interaktív térkép biztosítása érdekében. A térkép bemutatása során az adatokat, beleértve az Ön IP-címét és tartózkodási helyét, a Google USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. A feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a weboldalunk marketingjéhez fűződő túlnyomóan jogos érdekünk alapján történik.

A Google tanúsítvánnyal rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs Szerződés szerint, és így garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Az adatvédelemről további információk találhatók itt:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

8.2. Facebook képpont

Használjuk a Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy ha az EU-ban van székhelyed, a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”))) Facebook képpontját honlapunkon. Ez lehetővé teszi a felhasználói viselkedés nyomon követését, miután a felhasználót egy Facebook-hirdetésre kattintva átirányították a szolgáltató webhelyére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célokkal mérjük a Facebook-hirdetések hatékonyságát. Az így összegyűjtött adatok anonimak számunkra, azaz, nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait.

A weboldal elérésekor a pixelt közvetlenül a Facebook integrálja, és cookie-kat tárolhat eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy már be van jelentkezve a Facebookra, akkor a webhelylátogatást a profiljában meg fogja jegyezni. Az összegyűjtött felhasználói adatok számunkra anonimak, és így nem teszik lehetővé a felhasználói identitás meghatározását. Ezeket az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, ezért ennek a helyzetnek alapján tájékoztatjuk Önt. A Facebook összekapcsolhatja ezeket az információkat az Ön Facebook-fiókjával, és saját promóciós céljaira is felhasználhatja, a Facebook adatfelhasználási irányelveinek megfelelően:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Engedélyezheti a Facebooknak és partnereinek, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Facebookon és azon kívül. Ilyen célokra cookie-kat is tárolhat a számítógépén. A szolgáltatás igénybevételének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontja. Kifogást emelhet az adatainak a Facebook Pixel általi összegyűjtését vagy az adatok felhasználását a Facebook hirdetések elhelyezése céljából a következő címen keresztül: 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

A Facebook tanúsítvánnyal rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs Szerződés szerint, és így garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

8.3. YouTube

Weboldalunkon, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. bekezdésének f) pontjával összhangban, a YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA (a továbbiakban: »YouTube«), a Google Inc. cégének (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) videóit használjuk.

Ennek során a YouTube által biztosított „kiterjesztett adatvédelmi mód” lehetőségét használjuk.

A beágyazott videót tartalmazó oldal elérésekor létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel, és a tartalom az internetes oldalon jelenik meg a böngészőjének értesítésével.

A YouTube specifikációi szerint a „kiterjesztett adatvédelmi módban” az Ön adatait - különös tekintettel arra, hogy mely internetes oldalainkat látogatta meg, valamint az eszközspecifikus információkat, beleértve az IP-címet is - csak akkor küldi el az Egyesült Államok YouTube-szervereinek, ha megnézi a videó. A videóra kattintva hozzájárulását adja ehhez az adatátvitelhez.

Ha egyszerre van bejelentkezve a YouTube-ra, akkor ezeket az információkat a YouTube-fiókjához rendeli. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a fiókjából, mielőtt meglátogatja weboldalunkat.

A Google betartja az Egyesült Államok adatvédelmi pajzsának adatvédelmi előírásait, és be van jegyezve az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az Egyesült Államok adatvédelmi pajzs programjába.

A YouTube adatvédelméről további információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál.

9. A személyes adatok továbbítása

9.1. Az adatok továbbítása harmadik felek felé

Személyes adatokat hirdetési céllal semmilyen körülmények között nem adunk bérbe vagy adunk el. A vásárló GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti tájékoztatása és kifejezett beleegyezése nélkül harmadik feleknek hirdetési céllal semmilyen személyes adatot nem továbbítunk.

9.2. Adatok továbbítása közfeladatot ellátó szervek felé

Vevők személyes adatait olyan közfeladatot ellátó szervek felé, mint a bűnüldöző hatóságok és a bíróságok, kizárólag írásos, végrehajtható hatósági vagy bírósági végzés rendelkezésre állása és/vagy hatályos rendelkezések alapján továbbítjuk, amennyiben az erre vonatkozó kötelezettség fennáll.

10. A Google Analytics használata

Ez a weboldal a Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics nevű webes elemző szolgáltatását használja. A felhasználás az Universal Analytics üzemmódra is kiterjed. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy több különböző eszköz adatait, munkameneteit és interakcióit egyetlen álnevesített felhasználói azonosítóhoz rendeljük hozzá, és így egy felhasználó tevékenységeit eszköztől függetlenül elemezhessük.

A Google Analytics úgynevezett sütiket, a weboldal használatának elemzését lehetővé tévő kis szövegfájlokat használ, amelyeket az ön számítógépére ment el. Azokat az információkat, amelyeket a sütik az ön jelen weboldalon végrehajtott felhasználói tevékenységéről előállítanak, a Google USA-beli szerverére továbbítjuk, és itt tároljuk. De ha ezen a weboldalon aktiválja az IP-cím névtelenítését, akkor a Google lerövidíti az ön IP-címét, mielőtt az Európai Unió tagállamai között vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződés más szerződő államai között továbbítja azt. Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy az ön IP-címét először továbbítják a Google USA-beli szerverére és csak utána, ott rövidítik le. A Google Analytics által az ön böngészőjéből továbbított IP-címet a Google egyéb adataival nem párosítják össze.

A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízása szerint a Google ezeket az információkat arra használja, hogy a weboldal használatát kiértékelje, és hogy a weboldalon zajló aktivitásokról jelentéseket készítsen, illetve hogy további, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára.

Az adatkezeléshez fűződő jogos érdekeinket ezen fent nevezett célok képezik. A Google Analytics szolgáltatásainak igénybevételéhez a jogalapot a TMG (Telemediengesetz/német elektronikus médiáról szóló törvény) 15. cikk (3) bek. és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szolgáltatja. A Szolgáltatónak jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez annak érdekében, hogy webes kínálatát és hirdetéseit optimalizálhassa. Tudomásunk szerint az érintettnek elsőbbséget élvező érdekei nem állnak fenn. Az általunk elküldött és a sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. user-ID) vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. A lejárt megőrzési idejű adatok törlésére automatikusan havonta egyszer kerül sor.

A sütik tárolását böngészőszoftverének beállításaival akadályozhatja meg; azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ha így tesz, akkor adott esetben nem fogja tudni teljes mértékben használni a jelen weboldal összes funkcióját. Ezen túl a sütik által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok (ideértve az IP-címét is) a Google általi gyűjtését és ezek a Google általi kezelését a következő böngésző-plug-in letöltésével és telepítésével akadályozhatja meg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

a cookie-nyilatkozatban tett beleegyezése révén a Google Analytics későbbi adatgyűjtést végezhet, amikor felkeresi ezt a weboldalt. Ha a későbbiekben már nem fogadja el az adatgyűjtést, megakadályozhatja, hogy ez a jövőben bekövetkezzen a böngészőjébe telepített Google Analytics deaktiváló bővítménnyel.

A Szolgáltató a Google Analyticset mindemellett arra is használja, hogy az AdWordsből és a DoubleClick-sütiből származó adatokat tisztán statisztikai céllal kiértékelje. Ha ön ezt nem szeretné, akkor ezt a hirdetési sütik kezelésével (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=hu) deaktiválhatja.

Arról, hogy a Google Analytics hogyan használja a felhasználói adatokat, a Google Adatvédelmi nyilatkozatában olvashat további tájékoztatást:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

11. Fényképek és videófelvételek

Rendezvényeken, vásárokon, kiállításokon vagy egyéb, nem meghívásos eseményeken fényképeket és/vagy videófelvételeket készíthetünk. Ha valahol felvétel készül, erről önt minél előbb, de legkésőbb a szóban forgó területre való belépés előtt kifüggesztésekkel és tájékoztató feliratokkal értesítjük. Önnek mindenkor lehetősége van arra, hogy az adott felvételt készítő stábnál az adott, egyes személyről készült felvétel ellen tiltakozzon. .

Kivételt képeznek ez alól olyan felvételek, amelyek magát az eseményt ábrázolják, és nem egy személy jelenik meg a középpontban.

A Kludi GmbH & Co. KG ezeket a dokumentációs anyagokat kommunikációs kampányokhoz, továbbá belső képzési és kommunikációs célokra használja fel nyomtatásban, az interneten és / vagy a közösségi médiában. Az adatokat a GDPR 6. cikk 1 f) bek. szerint jogos érdekeink érvényesítéséhez kezeljük.

12. Nyereményjátékok és marketingkampányok

Üzleti tevékenységünk keretében időről időre nyereményjátékokat és marketingkampányokat (a továbbiakban „Akciókat”) indítunk.

Az Akciók során webes űrlapokon keresztül személyes adatokat kérünk öntől. Ezek az adatok ahhoz szükségesek, hogy ön az adott Akcióban részt vehessen.

Az ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat az adott Akció lebonyolítása során kezeljük. Ennek során a következő beleegyezést kérjük öntől: „Szeretnék részt venni a KLUDI által szervezett akcióban az akció oldala és az akció felhívása szerint. Ebből a célból hozzájárulok az általam megadott személyes adatok feldolgozásához. A beleegyezésem az Akcióról szóló felhívásban rendelkezésre bocsátott e-mail címen keresztül bármikor visszavonhatom.”

Ezekben az Akcióban való részvétel önkéntes. Azzal, hogy részt vesz benne, beleegyezését adja a jelen adatok kezeléséhez. 

Az ön adatait az ön beleegyezése alapján, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint kezeljük.

Az Akciók során további Szolgáltatókat is igénybe veszünk, akik az Akció lebonyolításában támogatnak minket. További, az adott Akcióra vonatkozó szabályokat az adott Akció oldalán talál.

13. Közösségimédia-plug-inek használata

Weboldalunkon a következőkben felsorolt vállalkozások úgynevezett közösségimédia-plug-injeit (a továbbiakban „plug-injeit”) használjuk. Ezeket a szolgáltatásokat az adott vállalkozás („Szolgáltató”) kínálja.

13.1. Facebook és Instagram

facebook™, üzemelteti a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). A Facebook „tetszik” gombját egy Facebook-logó, egy „f” betű vagy egy „a Facebook közösségimédia-plug-inje” felirat jelöli. A Facebook-plug-inek áttekintését és kinézetét itt tekintheti meg: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Ha ön olyan webes tartalmunkat látogatja meg, amely a facebook™ plug-injét tartalmazza, akkor a böngészője közvetlen kapcsolatba kerül az adott Szolgáltató szerverével. A plug-in tartalmát az adott Szolgáltató közvetlenül az ön böngészőjébe továbbítja, és beilleszti az adott oldalba. A beillesztés során a Szolgáltatók a plug-ineken keresztül azt az információt gyűjtik, hogy az ön böngészője a mi webes megjelenésünk megfelelő oldalát betöltötte, még akkor is, ha ön nem rendelkezik közösségimédia-profillal, vagy ha éppen nincs bejelentkezve. Ezt az információt (az ön IP-címét is beleértve) az ön böngészője közvetlenül az adott Szolgáltató USA-beli szervere felé továbbítja és ott tárolja. Ha ön éppen be van jelentkezve az adott szolgáltatásba, akkor a weboldalunkon tett látogatását a Szolgáltató hozzá tudja rendelni az ön az adott Szolgáltatónál lévő profiljához (pl. Instagram, facebook). Ha ön a plug-inekkel interakcióba lép, pl. megnyomja a „tetszik”, a „+1”, a „tweet” ill. az „Instagram” gombot, akkor a megfelelő információt ugyanúgy közvetlenül a Szolgáltató egyik szerverére továbbítják, és ott tárolják. Emellett ezek az információk a közösségi médiában is megjelennek, az ön Twitter- ill. Instagram-fiókjában, és az ön kapcsolatai is látni fogják őket. Miért gyűjtjük ezeket az adatokat? Ezeket az adatokat csak a közvetlen marketinghez adott beleegyezéssel gyűjtjük. Erről további tájékoztatást a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában talál. facebook™: http://www.facebook.com/policy.php.

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
Erről tájékoztatást a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában talál. facebook™: http://www.facebook.com/policy.php

Hogyan kapcsolhatom ki a közösségimédia-plug-ineket?
Ha ön nem szeretné, hogy a Szolgáltató a mi webes megjelenésünkön keresztül gyűjtött adatokat az adott szolgáltatáson belül az ön profiljához közvetlenül hozzárendelje, akkor a weboldalunkon tett látogatása előtt jelentkezzen ki a megfelelő szolgáltatásból. A plug-inek betöltését a böngészőjéhez hozzáadott úgynevezett add-on kiegészítők, pl. a „NoScript” script-blokkoló segítségével akár teljesen meg is akadályozhatja. Erről a részleteket itt találja meg: noscript.net

Custom-Audience Pixel
Weboldalunkon a Facebook Inc. („Facebook“) 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA „Custom-Audience Pixel” webjelzőjét használjuk. A webjelző segítségével álnevesítve arról gyűjtünk információt, hogy ön hogyan használja a weboldalunkat (pl. információk a megtekintett tételekről/termékekről). Az ilyen módon gyűjtött információkat arra is lehet használni, hogy az önnek mutatott hirdetéseket, pl. a Facebook-fiókjában, személyre szabjuk.

13.2. Pinterest

Weboldalunkon a pinterest.com szolgáltatását használjuk. A pinterest.com a Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA szolgáltatása. Az oldalainkon beágyazott „Pin it“ gomb segítségével a Pinterest értesül róla, hogy ön az internetes tartalmaink közül az adott oldalt megtekintette. Ha ön be van jelentkezve Pinterest-fiókjába, akkor a Pinterest weboldalunkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az ön Pinterest-fiókjához, és így az adatokat egymással össze tudja párosítani. A „Pin-It” gombra kattintással továbbított adatokat a Pinterest tárolni fogja. Az adatgyűjtés, -kezelés és -használat céljáról és mértékéről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről a Pinterest adatvédelmi tájékoztatójában tájékozódhat: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Ha szeretné megakadályozni, hogy a Pinterest a weboldalunkon tett látogatását az ön Pinterest-fiókjához hozzárendelje, akkor a weboldalunk megtekintése előtt jelentkezzen ki Pinterest-profiljából.

13.3. XING

Weboldalunkon a XING.com hálózat komponenseit használjuk. Ezek a komponensek a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland szolgáltatásai.

Minden, ilyen komponenssel ellátott weboldalunk megtekintésekor a szóban forgó XING-komponens képe letöltődik az ön által használt böngészőbe. T

Tudomásunk szerint weboldalaink betöltésekor a XING a felhasználó semmilyen személyes adatát nem menti el. Ugyanígy a XING IP-címeket sem ment el. Továbbá a felhasználói magatartás kiértékelésére a „XING megosztás gombbal” kapcsolatban használt sütiken keresztül nem kerül sor. Erről további tájékoztatást a „XING megosztás gomb” adatvédelmi tájékoztatójában talál:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 

13.4. LinkedIn

Weboldalunkon a LikedIn-hálózat komponenseit használjuk. A LinkedIn a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltatásaa.

Minden, ilyen komponenssel ellátott weboldalunk megtekintésekor a szóban forgó LinkedIn-komponens képe letöltődik az ön által használt böngészőbe. Így a LinkedIn arról kap tájékoztatást, hogy internetes tartalmaink közül éppen melyik konkrét oldalt látogatja meg. Ha be van jelentkezve LinkedIn-fiókjába, akkor a „Recommend” gombra kattintással az oldalainkon megjelenő tartalmakat összekötheti saját LinkedIn-profiljával. Így a LinkedIn a mi oldalainkon tett látogatását hozzárendelheti az ön személyes felhasználói profiljához.

Ilyenkor nem tudjuk befolyásolni sem a LinkedIn által gyűjtött adatokat, sem pedig az adatgyűjtés mértékét. Továbbá a LinkedIn felé továbbított adatok tartalmát sem ismerjük. További részleteket a LinkedIn által gyűjtött adatokról és az ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről a LinkedIn adatvédelmi tájékoztatójában kaphat:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

13.5. YouTube

Ez a webhely a YouTube beágyazási funkcióját használja a YouTube-ból származó videók megjelenítésére és lejátszására. A kiterjesztett adatvédelmi módot használjuk, amely a szolgáltató szerint csak akkor kezdi el tárolni a felhasználói információkat, amíg a videót le nem játszották. Abban a pillanatban, hogy a beágyazott videót elkezdi lejátszani, a YouTube sütiket használ a felhasználók viselkedésére vonatkozó információk gyűjtésére.

A YouTube információi szerint ezeket egyebek mellett videostatisztikák rögzítésére, a felhasználóbarát fejlesztésre és a visszaélések megakadályozására használják.

Függetlenül attól, hogy a beágyazott videókat lejátsszák-e vagy sem, a webhely minden egyes megnyitásakor létrejön a kapcsolat a Google „DoubleClick” hálózattal, amely további adatfeldolgozási műveleteket indíthat el rajtunk kívül.

A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információk a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

14. Az érintett személy jogai

14.1. Hozzájárulás és a visszavonáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő megkapja az érintett hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez, úgy ennek jogalapjául a GDPR 6. cikk 1) bek. a) pontja szolgál. Arra az esetre, ha ön hozzájárult, hogy a Szolgáltató az adatait gyűjtse, kezelje illetve használja, úgy a Szolgáltató felhívja a figyelmét arra, hogy ezt a hozzájárulást a GDPR 7. cikk 3) bek. szerint bármikor, formai vagy határidőbeli megkötés nélkül a jövőre vonatkozóan visszavonhatja.

Hozzájárulásának visszavonásáról e-mailben, a következő címen értesíthet minket: datenschutzbeauftragter[kukac] kludi.de.
A visszavonásról telefaxon vagy postai úton is értesíthet minket. A Szolgáltató postacíme és telefax-száma a következő: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D – 58706 Menden, Telefax: + 49 (0) 23 73 90 44 65. Az öntől kapott kifejezett hozzájárulás tartalmáról a Szolgáltató e-mailben értesíti.

14.2. A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy ezeket az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(1) Az önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
(2) Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
(3) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
(4) Az önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen kezelték.
(5) Az önre vonatkozó személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
(6) Az önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

b) Harmadik felek felé továbbított adatok

Ha a Szolgáltató önre vonatkozó személyes adatokat hozott nyilvánosságra és a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

c) Kivételek

A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés szükséges:
(1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
(2) a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; (3) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a GDPR 9. cikk
(3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
(4) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
(5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

14.3. Az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Szolgáltató tekintetében illetékes felügyeleti hatóság:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Adatvédelemért és az Információszabadságért Felelős Tartományi megbízott)
Nordrhein-Westfalen Postfach
20 04 44 40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10 4.

14.4. A hozzáféréshez való jog

Joga van a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni arról, hogy kezel-e önre vonatkozó személyes adatokat. Ha a Szolgáltató ilyen adatokat kezel, akkor a Szolgáltatóhoz a következő adatokhoz kérhet hozzáférést:
(1) a személyes adatok kezelésének céljai;
(2) a kezelt személyes adatok kategóriái;
(3) azok a címzettek illetve olyan címzettek kategóriái, akikkel az önre vonatkozó személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
(4) az önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
(5) az ön azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól az önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(6) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(7) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
(8) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az önre vonatkozó személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan. Ebben a vonatkozásban ön jogosult arra, hogy a továbbításra vonatkozóan tájékoztatást kapjon a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

14.5. A helyesbítéshez való jog

Ha a Szolgáltató által kezelt önre vonatkozó személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, akkor önnek joga van arra, hogy a Szolgáltatótól ezek helyesbítését/kiegészítését kérje. A Szolgáltató köteles az adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni.

14.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az önre vonatkozó személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
(1) ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(2) az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(3) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(4) a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.

Ha az önre vonatkozó személyes adatok korlátozás alá esnek, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha a fentiek valamelyike alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról önt a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja.

14.7. A tájékoztatáshoz való jog

Ha ön a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatai kezelésének korlátozásához való jogát érvényesítette a Szolgáltatóval szemben, akkor a Szolgáltató köteles valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Önnek joga van ahhoz, hogy kérje, hogy a Szolgáltató e címzettekről tájékoztassa.

14.8. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
(1) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk
(2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és (2) az adatkezelés automatizált módon történik.

Továbbá az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az önre vonatkozó személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adattovábbításhoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

14.9. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az önre vonatkozó személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

15. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

(1) ön és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
(2) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
(3) az ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. Az (1) és (3) pontokban felsorolt esetek figyelembe vételével a Szolgáltató ésszerűen elvárható lépéseket tesz az ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve legalább azt a jogát, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Felelős vállalatként az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról lemondunk.

16. Sütik

Ez a weboldal sütiket használ. A sütik (cookie-k) kis szöveges fájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabb strukturálására használnak. Sütiket használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi média funkcióinak felajánlásához és a külső webhelyekhez való hozzáférés elemzéséhez.

Információt továbbítunk a weboldalunk használatáról partnereinknek a közösségi média, a reklám és az elemzések céljából. Partnereink összeállíthatják ezeket az információkat más adatokkal együtt, amelyeket Ön nekik adott meg, vagy amelyeket a szolgáltatások használata során gyűjtöttek össze.

Ön hozzájárulását adja a sütikhez, ha tovább kívánja használni weboldalunkat.

Az általunk használt süti-k többsége „munkamenet-sütik”, amelyek automatikusan törlődnek a weboldal látogatása után. A többi süti mindaddig a végberendezésben marad, amíg nem törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatás alkalmával.

A jogszabályok értelmében engedélyezhetjük ezeknek a sütiknek az eszközén történő tárolását, ha ezek feltétlenül szükségesek az oldal működtetéséhez. Minden más típusú sütihez engedélyt kérünk.

Ez az oldal különböző típusú sütiket használ. Egyes sütiket harmadik felek helyeznek el, akik megjelennek az oldalunkon.

Ön megváltoztathatja vagy visszavonhatja a weboldalunkon található sütikre vonatkozó nyilatkozatát.

Ha a jövőben meg szeretné akadályozni, hogy a sütik a számítógépén tárolódjanak, kérjük, olvassa el a böngésző gyártójának utasításait a böngésző „Súgó” fülére kattintva.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha törli a szolgáltató által küldött sütiket, vagy ha a jövőben deaktiválja a sütiket, ez megakadályozhatja, hogy hozzáférjen a szolgáltató webhelyének bizonyos területeihez vagy funkcióihoz. Az adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke az Art. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, mivel a vállalat jogos érdeke a fent említett célból ered. Véleményünk szerint az érintettnek nincsenek olyan érdekei, amelyek felülmúlnák az érdekeinket. A sütiket a következő funkciókkal kapcsolatban használjuk:

16.1. Google Analytics

Használjuk a Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics nevű webes elemző szolgáltatását. A Google a szolgáltatásnyújtás során bizonyos sütiket használ. Azokat az információkat, amelyeket a sütik az ön jelen weboldalon végrehajtott felhasználói tevékenységéről előállítanak (ideértve az ön IP-címét is), a Google USA-beli szerverére továbbítjuk, és itt tároljuk. A tárolt információkat arra használjuk, hogy kiértékeljük az ön weboldal-használatát és jelentéseket állítsunk össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről a weboldal üzemeltetője számára, hogy további, a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthassunk. Az így kapott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. f) fontja szerinti, az online kínálatunk optimális forgalmazására vonatkozó elsőbbséget élvező jogos érdekünk alapján kezeljük. A Google az ön IP-címét semmilyen körülmények között sem fogja összekötni a Google által tárolt egyéb adatokkal. Az adatgyűjtést a jövőre vonatkozó hatállyal ön bármikor elutasíthatja, oly módon, hogy böngészőjében a Google Analytics deaktiváló bővítményét használja, melyet innen tölthet le: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Kérjük, hogy a Google adatkezelésre vonatkozó rendelkezései mellé kiegészítésképpen olvassa el a Google partnereire vonatkozó adatkezelési rendelkezéseket is:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

A Google rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Pajzsról szóló megállapodás szerinti tanúsítvánnyal, ezzel garantálva az európai adatvédelmi rendelet betartását:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Az adatvédelemről további tájékoztatást itt talál:
https://policies.google.com/privacy

16.2. Google Adwords

Google Adwords-kampányaink sikerének méréséhez a Google Conversion Tracking (konverziókövetés) eljárását vesszük igénybe. Ha ön egy Google-hirdetésen keresztül éri el a weboldalunkat, akkor a Google egy sütit telepít, amely a műveletet statisztikai céllal rögzíti. Alapvetően az adatokat törlik, amint azok gyűjtésének célja teljesült.

Az ezzel kapcsolatos részleteket a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találja meg:  https://policies.google.com/privacy?hl=hu

16.3. Google Remarketing

Ahhoz, hogy lehetőség szerint a vásárlót érdeklő internetes kínálatot nyújthassunk, a weboldalon a Google Remarketing szolgáltatását használjuk. Ezzel a technológiával lehetővé tesszük, hogy a vásárló a Google partnerhálózatától további ajánlatokat kaphasson. A partneroldalakon a hirdetéseket egy süti elhelyezésével és a felhasználói viselkedés elemzésével ágyazzák be. A fenti folyamat során semmilyen személyes adatot nem tárolnak. Alapvetően az adatokat törlik, amint azok gyűjtésének célja teljesült. Az ezzel kapcsolatos részleteket a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találja meg: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az Ön hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: www.kludi.com

17. Az adatvédelmi információk naprakészsége és változásai

Jelenleg ez az adatvédelmi információ érvényes, mely 2021. márciusi dátummal kelt. Weboldalunk és azon található ajánlataink továbbfejlesztése vagy a megváltozott jogi vagy hivatalos követelmények miatt szükség lehet ezen adatvédelmi tájékoztató módosítására.

Az aktuális adatvédelmi információkat bármikor elérheti és kinyomtathatja a https://www.kludi.com/hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon.

Cookies
Viszonteladó-kereső

Találja meg a megfelelő KLUDI viszonteladót az Ön közelében!