Scrollen om KLUDI te ontdekken

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor alle gebruikers die KLUDI-beeldgegevens , teksten en video's op hun eigen websites willen gebruiken en in andere gedrukte en digitale media.

Specifieke gebruiksrechten moeten worden nageleefd bij het gebruik van onze afbeeldingen. Gebruik alleen afbeeldingen die we hebben goedgekeurd voor het beoogde doel en volg eventuele instructies met betrekking tot de gebruiksperiode en gebruiksbeperkingen. Als u een klant van ons bent met uw eigen website waarop u KLUDI-producten presenteert of onze producten te koop aanbiedt, let dan op de volgende punten:

Bronverwijzing
De van KLUDI gebruikte gegevens mogen alleen als volgt worden gebruikt als gerefereerd wordt aan: ©Kludi Benelux C.V.

Het gebruikte beeldmateriaal aanpassen
Elke bewerking, herschikking, manipulatie of vervorming van de aangeboden afbeeldingen en teksten, zoals opnieuw fotograferen, grafische vervalsing, fotocompositie of wijziging door andere elektronische middelen, die verder gaat dan de normale verkleining / vergroting, is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kludi GmbH & Co. KG.

Aansprakelijkheid
KLUDI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van KLUDI gegevens. KLUDI is alleen aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van de afbeelding en tekstgegevens in geval van opzet of grove nalatigheid van KLUDI. Kludi Benelux C.V. is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op auteursrecht, merkenrecht of andere wetten als gevolg van het onjuiste of onjuiste gebruik van de verstrekte beeldgegevens.

Intrekking van toestemming voor gebruik
In geval van overtreding van de gebruiksvoorwaarden behoudt Kludi Benelux C.V. zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van verder gebruik van de beeldgegevens en om gepaste juridische maatregelen te nemen.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van de verstrekte gegevens is Nederlands recht van toepassing. Plaats van jurisdictie De rechtbank van Haarlem (KLUDI Benelux C.V.) is exclusief bevoegd voor geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de verstrekte gegevens en / of deze gebruiksvoorwaarden.

Splitsbaarheidsclausule
Als enige afzonderlijke bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet effectief is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksovereenkomst.

Verkooppunt zoeken

Vind snel en eenvoudig een verkooppunt bij u in de omgeving!