Przewiń w dół, aby dowiedzieć się wiecej o KLUDI

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

Sprzedający SpółkaKludi GmbH & Co. KG (zwana dalej „Sprzedającym”) kładzie duży nacisk na ochronę danych osobowych. Sprzedaż odbywa się w taki sposób, aby jak najmniej danych osobowych było gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych. W żadnym wypadku nie użyczamy ani nie sprzedajemy zgromadzonych danych podmiotom trzecim. Dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim w celach marketingowych tylko po uprzednim zawiadomieniu Klienta oraz po wyraźnym wyrażeniu przez niego zgody. Dostęp do danych mają tylko osoby, które zostały przeszkolone w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zobowiązały się do ich przestrzegania. Dane osobowe są im udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania procesu sprzedaży. Poniższe postanowienia określają zasady gromadzenia i przetwarzania danych przez Sprzedającego.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w ramach oferowanych przez nas usług/ wykorzystywanie Cookies

Sprzedający gromadzi wyłącznie te dane, które zostały mu przekazane przez urządzenie końcowe Użytkownika (np. przeglądarkę) po wejściu przez Użytkownika na stronę internetową. Dotyczy to m.in. dnia i godziny wejścia na stronę, URL strony odsyłającej, przeglądanych treści, liczby przekazanych plików, typu i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego oraz adresu IP. Inne niż wyżej wskazane dane nie są gromadzone ani na stronie Sprzedającego, ani na jego urządzeniu. Dane te są usuwane z serwera Sprzedającego bezpośrednio po zakończeniu użytkowania. Analiza danych jest całkowicie anonimowa i służy celom zgodnym z przepisami ustawowymi.

Sprzedający wykorzystuje Cookies. Są to pliki wysyłane przez serwer WWW Sprzedającego do przeglądarki internetowej, z której Użytkownik wchodzi na stronę internetową Sprzedającego, i zapisywane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika. Cookies ułatwiają poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z oferty Sprzedającego. W celu wyłączenia zapisywania plików Cookies należy zapoznać się ze wskazówkami producenta przeglądarki internetowej, które dostępne są po kliknięciu okna „Pomoc” w menu przeglądarki. Usunięcie plików Cookies lub ich wyłączenie może jednak uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do niektórych obszarów i funkcji na stronie internetowej Sprzedającego.

W ramach obsługi klienta Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe: informacje dotyczące zakupionego produktu (seria, nr artykułu, typ armatury, powierzchnia, data montażu, liczba) oraz imię i nazwisko, adres i numer telefonu zamawiającego. Dane te są niezbędne w celu nawiązania kontaktu z zamawiającym i opracowania jego zapytania. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane zamawiającego w okresie opracowywania zapytania oraz wykorzystuje je wyłącznie w tym celu. Transfer danych nie odbywa się. Po opracowaniu zapytania przez dział obsługi klienta Sprzedający usuwa zgromadzone dane osobowe. W ramach „Rejestracji w Platformie dla Profesjonalistów”, Sprzedający gromadzi dane Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i adres mailowy, w celu udostępnienia Użytkownikowi szczegółowych informacji dotyczących produktów i usług Sprzedającego. Zgoda Użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przekazywania szczegółowych informacji dotyczy w szczególności zgody na przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną na adres mailowy Użytkownika (np. w formie newslettera). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez obciążenia Użytkownika kosztami innymi niż te związane z przesłaniem oświadczenia o cofnięciu zgody (np. dostęp do urządzenia lub Internetu). Transfer danych nie odbywa się. Najpóźniej z momentem cofnięcia zgody Sprzedający usuwa zgromadzone dane osobowe Użytkownika.

Dane dotyczące umowy

W momencie zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, ustalenia treści umowy lub zmiany umowy, Sprzedający gromadzi i wykorzystuje dane osobowe niezbędne do opracowania umowy. Dotyczy to w szczególności danych identyfikujących Użytkownika oraz informacji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z usług Sprzedającego, jak również innych danych dobrowolnie podanych przez Użytkownika.

Dane dotyczące użytkowania

Sprzedający gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu korzystania z usług internetowych Sprzedającego oraz ich analizy (tzw. dane dotyczące użytkowania). Dotyczy to w szczególności danych identyfikujących Użytkownika oraz informacji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z usług Sprzedającego, jak również innych danych dobrowolnie podanych przez Użytkownika. W celach marketingowych, badań rynkowych lub tworzenia oferty internetowej dopasowanej do potrzeb klientów Sprzedający ma prawo tworzyć profile Użytkowników, stosując pseudonimy. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych. Profile Użytkowników nie mogą być łączone z danymi dotyczącymi osoby noszącej dany pseudonim.

Bezpieczeństwo danych

Sprzedający przestrzega przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) w sprawie technicznych i organizacyjnych wymagań dotyczących ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych instytucjom państwowym

Dane są przekazywane instytucjom państwowym, takim jak organy ścigania lub sądy, wyłącznie po przedłożeniu przez daną instytucję lub sąd pisemnej decyzji podlegającej wykonaniu. Dane przekazywane są również w innych sytuacjach określonych przez przepisy ustawowe, o ile nakładają one taki obowiązek.

Zgoda

Zgoda wyrażona przez Użytkownika na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Sprzedającego może zostać w każdej chwili cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres mailowy Sprzedającego: [email protected] Oświadczenie takie może zostać złożone również za pośrednictwem faksu lub drogą pocztową pod adresem: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D - 58706 Menden, telefon: + 49 (0) 23 73 90 40, faks: + 49 (0) 23 73 90 44 65. Sprzedający informuje Użytkownika drogą mailową o szczegółowej treści wyrażonej przez niego zgody.

Prawo wglądu/Usuwanie danych osobowych

Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych zapisanych przez Sprzedającego. Oświadczenie o żądaniu informacji należy przesłać na adres mailowy Sprzedającego: [email protected] lub drogą pocztową. Odpowiedź zostanie przekazana w krótkim czasie drogą pocztową lub mailową. Należy zauważyć, że transfer mailowy nie jest bezpieczny. Sprzedający niezwłocznie odpowie na usprawiedliwione żądanie usunięcia lub zawiadomienia dotyczące danych osobowych. Po wykonaniu umowy zawartej z Użytkownikiem dane osobowe są usuwane, chyba że Użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie, przykładowo w celu przesyłania newslettera lub informacji dotyczących aktualizacji dokumentacji w razie zmian lub innowacji produktu. Usuwanie danych nie dotyczy danych, wobec których obowiązuje ustawowy obowiązek ich przechowywania przez określonych czas. Dane takie nie zostają usunięte przez Sprzedającego.

Google Analytics

Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzia do analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. Cookies – pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika. Informacje zgromadzone za pomocą Cookies, dotyczące użytkowania strony internetowej, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Aktywizacja funkcji anonimizacji adresów IP na stronie internetowej powoduje, że adres IP Użytkownika zostaje skrócony przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje zgromadzone informacje do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej oraz do sporządzania raportów z podjętych na stronie działań. Informacje wykorzystywane są również do świadczenia pozostałych usług na rzecz administratora, związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub Internetu. Google Analytics nie łączy przekazanego przez przeglądarkę adresu IP z innymi danymi Google. Ustawienia przeglądarki internetowej umożliwiają wyłączenie funkcji zapisywania Cookies. W takim przypadku jednak Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych funkcji na stronie internetowej Sprzedającego. Zablokowanie gromadzenia danych Użytkownika związanych z korzystaniem ze strony internetowej (wraz z adresem IP) przez pliki Cookies, jak również przetwarzania tych danych przez Google umożliwia również odpowiednia wtyczka przeglądarki (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), którą należy pobrać i zainstalować na urządzeniu.

Zmiana polityki prywatności

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w ofercie lub usługach, jak również w ramach rozwoju nowych technicznych standardów zabezpieczeń.

Pytania i sugestie związane z ochroną danych osobowych

W razie pytań lub sugestii związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą mailową pod adresem [email protected] Możliwy jest również kontakt telefoniczny, drogą pocztową lub za pośrednictwem faksu.

Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
58706 Menden
Tel.: 02373 9040
Faks: 02373 904465
E-Mail: [email protected]

Wyszukiwarka punktów sprzedaży

Znajdź punkt sprzedaży