CAUTĂ

Politică Comercială

Termeni şi condiţii standard pentru vânzarea bunurilor

Condiţii generale de vânzare ale KLUDI ROMÂNIA S.R.L.

§ 1 Condiţii generale – scopul cererii

(1) Condiţiile noastre de vânzare se vor aplica în exclusivitate; nu vom accepta condiţii contrare sau care să difere de Condiţiile noastre de vânzare care sunt impuse de Cumpărător, exceptând cazul în care nu am stabilit în scris că vor avea valabilitate. Condiţiile noastre de vânzare vor continua să se aplice chiar dacă efectuăm livrarea necondiţionată către Cumpărător în timp ce vom cunoaşte condiţiile contrare sau diferite de Condiţiile noastre de vânzare impuse de Cumpărător.

(2) Toate acordurile încheiate între noi şi Cumpărător în scopul îndeplinirii prezentului contract sunt specificate în scris în acesta. Dacă există acorduri contractuale unilaterale sau multilaterale diferite între noi şi cumpărător, iar unele clauze individuale din acestea intră în conflict cu clauzele din Condiţiile noastre Generale de vânzare, clauzele incluse în prezenta vor înlocui clauzele corespunzătoare din Condiţiile Generale de Vânzare numai dacă acest lucru a fost agreat în mod expres în scris.

(3) Condiţiile noastre de vânzare nu se vor aplica cu privire la antreprenori.

(4) Condiţiile noastre de vânzare se vor aplica şi afacerilor viitoare tranzacţionate cu Cumpărătorul.

§ 2 Informaţii, sfaturi

Informaţiile şi sfaturile referitoare la produsele noastre vor fi date pe baza experienţei noastre de până în prezent. Cifrele precizate în acest sens vor reprezenta mediile stabilite. Informaţiile şi sfaturile nu vor face inutilă efectuarea de teste de verificare a bunurilor livrate şi respectarea instrucţiunilor de procesare. Declaraţiile orale nu vor avea caracter obligatoriu.

§ 3 Oferta – documentaţia de ofertă

(1) În cazul în care comanda constituie o ofertă, vom avea la dispoziţie trei săptămâni în care să o acceptăm. Un contract de ofertă sau alte contracte vor intra în vigoare numai după ce primim confirmarea comenzii sau a altor comisioane în scris sau numai după livrarea bunurilor.

(2) Specimenele şi mostrele vor reprezenta specimene care necesită aprobare, fără nicio obligaţie. În cazul cumpărării pe baza specimenelor şi/sau a mostrelor, ne rezervăm dreptul de a face modificări obişnuite în sector sau care apar în timpul procesului normal de fabricare. În cazul cumpărării pe bază de mostră, ne rezervăm dreptul de a face modificări obişnuite în sector sau care apar în aria de fabricare normală sau care servesc scopurilor îmbunătăţirilor tehnice.

(3) Specimenele şi mostrele ne vor fi înapoiate în termen de patru săptămâni în stare perfectă. Dacă nu ne sunt înapoiate în această perioadă, vom avea dreptul să percepem preţul de cumpărare precizat în lista de preţuri. Listele de preţuri ne pot fi solicitate în orice moment.

(4) Exceptând alte specificaţii exprese, informaţiile publicate de noi în cataloage, broşuri şi alte publicaţii, sub formă de text sau de imagini (cum ar fi descrieri, ilustraţii sau desene) vor constitui caracterizarea concludentă a compoziţiei bunurilor furnizate de noi şi a posibilelor lor utilizări. Informaţiile noastre nu reprezintă nicio garanţie cu privire la compoziţie sau durabilitate şi vor corespunde nivelului nostru actual de cunoştinţe. Nu vom purta responsabilitatea pentru utilizarea cu succes.

(5) Ne rezervăm drepturile de proprietate şi de autor cu privire la ilustraţii, desene, calcule şi alte documente; acestea nu pot fi dezvăluite unor terţe părţi. Acest lucru este valabil în special pentru documentaţia scrisă care este marcată drept "confidenţială"; Cumpărătorul trebuie să obţină acordul nostru expres scris înainte de a le dezvălui unor terţe părţi.

§ 4 Preţuri – termene de plată

Exceptând alte specificaţii contrare din confirmarea comenzii, toate mărfurile cuprinse în lista de preţuri au condiţia de livrare franco depozit Cumpărător. Valoarea netă minimă a comezii: 4.000 RON per locaţie livrata. Pentru comenzi mai mici de 4000 RON se va percepe un preţ pe unitate mai mare cu 3% decât cel agreat. Pentru comenzi sub 1000 RON se va factura suplimentar suma de 20 euro.

Exceptând alte specificaţii contrare din confirmarea comenzii, preţul de cumpărare va fi plătibil net (fără deduceri) în termen de 30 de zile de la data facturii. Se vor aplica regulile statutorii referitoare la consecinţele plăţii întârziate. Cambiile şi cecurile vor fi considerate mijloace valabile de plată numai după amortizare şi vor fi acceptate fără obligaţia de a le prezenta la timp sau de a protesta.

(5) Cumpărătorul va avea dreptul la compensaţii, dacă cererile sale reconvenţionale sunt stabilite în mod legal, nu sunt contestate sau sunt recunoscute de noi. Mai mult, va fi autorizat să îşi exercite dreptul de reţinere în măsura în care cererea sa reconvenţională se bazează pe aceleaşi relaţii reconvenţionale. Vom avea dreptul – în ciuda prevederilor diferite din partea clientului – să compensăm plăţile în primă instanţă pe baza datoriilor mai vechi ale clientului. În cazul în care costurile şi dobânda au fost deja create, vom avea dreptul să compensăm plata în primă fază pe baza costurilor, apoi pe baza dobânzii şi în cele din urmă pe baza cererii principale.

§ 5 Perioada de livrare

Pentru ca să poată începe perioada de livrare specificată de noi, o precondiţie ar fi ca toate întrebările tehnice să fie clarificate şi să transmitem o altă confirmare scrisă privind perioada de livrare.

Pentru a ne îndeplini obligaţia de livrare, o altă precondiţie ar fi ca şi Cumpărătorul să îşi îndeplinească obligaţiile în timp util şi în forma corespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de protecţie în cazul în care contractul nu este îndeplinit.

(3) Avem dreptul de a face livrări parţiale, atâta timp cât Cumpărătorul le consideră rezonabile. Livrările parţiale pot fi facturate separat.

(4) În cazul în care Cumpărătorul încalcă obligaţia de acceptare sau încalcă alte obligaţii de cooperare, vom avea dreptul de a cere compensaţii pentru daunele cauzate nouă în acest sens, inclusiv pentru orice alte cheltuieli suplimentare. Ne rezervăm dreptul de a face alte solicitări mai ample.

(5) Cu condiţia îndeplinirii precondiţiilor menţionate în paragraful (3), riscul de pierderi accidentale sau de deteriorări accidentale ale elementului achiziţionat va trece către Cumpărător în momentul în care acesta încalcă obligaţia de acceptare sau nu îşi achită datoriile.

(6) Vom fi responsabili în conformitate cu prevederile obligatorii, în măsura în care contractul de cumpărare este o tranzacţie cu dată fixă. Vom fi de asemenea responsabili în conformitate cu prevederile statutorii dacă, ca şi consecinţă a nerespectării livrării pentru care suntem responsabili, Cumpărătorul are dreptul de a susţine că interesul său în a continua realizarea contractului a încetat. Noi ne vom asuma această responsabilitate dacă vom primi la timp ţi în mod corect respectiva notificare.

(7) Ne vom asuma în continuare responsabilitatea în conformitate cu prevederile statutorii cu condiţia ca neîndeplinirea livrării să se datoreze încălcării voite sau din neglijenţă a contractului, pentru care noi suntem responsabili; orice greşeală a reprezentanţilor sau a agenţilor noştri ne va fi atribuită nouă. Cu condiţia ca neîndeplinirea livrării să nu se datoreze încălcării voite a contractului pentru care suntem responsabili, răspunderea noastră pentru respectivele daune se limitează la daunele previzibile care pot apărea în mod obişnuit.

(8) Vom fi de asemenea responsabili, în conformitate cu prevederile statutorii, dacă neîndeplinirea livrării ce cade în responsabilitatea noastră se datorează încălcării unei obligaţii contractuale substanţiale; însă, în acest caz, răspunderea noastră faţă de daune va fi limitată la daunele previzibile care pot apărea în mod obişnuit.

(9) Mai mult, ne vom asuma răspunderea în cazul neîndeplinirii livrării, în gama compensaţiilor în caz de întârziere, consolidate într-o sumă fixă.

(10) Alte cereri şi drepturi legale ale Cumpărătorului sunt rezervate.

§ 6 Transferul riscurilor

(1) Exceptând alte specificaţii contrare din confirmarea comenzii, livrarea este agreată a se face pe bază de "ex works".

(2) Ambalarea pentru transport şi toate celelalte ambalări, în conformitate cu regulile de ambalare, nu vor fi primite înapoi, excepţie făcând paleţii. Cumpărătorul este obligat să arunce ambalajele pe cheltuială proprie.

(3) În caz de execuţie ulterioară pe baza livrării unui element care nu prezintă defecte, obligaţia de garanţie se va încheia la momentul în care se încheie şi pentru elementul defectuos.

(4) La cererea Cumpărătorului, vom acoperi livrarea prin intermediul asigurării de transport; Cumpărătorul va suporta costurile realizate în acest sens.

§ 7 Garanţie împotriva defectelor

(1) Va fi o precondiţie de garanţie a Cumpărătorului ca acesta să îşi îndeplinească obligaţiile de examinare şi notificare în caz de defecte, în mod corespunzător. Nu vom fi traşi la răspundere pentru utilizarea eronată sau necorespunzătoare, în special pentru suprasolicitări, instalare defectuoasă sau utilizare incorectă de către client sau terţe părţi, pentru uzura naturală (uzura normală), tratament şi manevrare incorecte şi neglijente, mai ales de personal necalificat.

(2) Dacă se constată un defect în elementul cumpărat pentru care noi suntem responsabili, cumpărătorul va avea dreptul, la alegere, să solicite execuţia ulterioară prin remedierea defectelor sau prin livrarea unui element nou care să nu aibă niciun defect. Dacă defectele sunt remediate, vom fi obligaţi să suportăm toate cheltuielile necesare remedierii, mai ales pentru transport, deplasare, muncă şi materiale, cu condiţia ca acestea să nu fie majorate ca urmare a livrării elementului cumpărat într-un loc diferit de locul de execuţie.

(3) Dacă execuţia ulterioară nu reuşeşte, Cumpărătorul va avea dreptul, la alegere, să solicite retragerea sau reducerea preţului.

(4) Ne vom asuma răspunderea în conformitate cu prevederile statutorii cu condiţia ca şi Cumpărătorul să solicite compensaţii bazate pe acţiuni intenţionate sau neglijenţă grosieră, inclusiv un act intenţionat sau de neglijenţă grosieră din partea reprezentanţilor sau agenţilor noştri. Cu condiţia să nu ne fie imputată nicio încălcare voită a contractului, răspunderea noastră pentru orice daune este limitată la daunele previzibile care pot apărea în mod obişnuit.

(5) Ne vom asuma răspunderea în conformitate cu prevederile statutorii, dacă încălcăm din vina noastră o obligaţie contractuală substanţială; însă, în acest caz, răspunderea noastră pentru daune se limitează la daunele previzibile care pot apărea în mod obişnuit.

(6) În cazul în care Cumpărătorul are dreptul să solicite compensaţii pentru daune în loc de performanţă, răspunderea noastră este din nou limitată, în baza paragrafului 3, la compensaţii pentru daunele previzibile care pot apărea în mod obişnuit.

(7) Răspunderea pentru vină pentru răniri grave, vătămări corporale sau dăunarea sănătăţii nu va fi afectată; aceasta se va aplica şi răspunderii obligatorii în baza Legii Ger­mane privind Răspunderea faţă de Produs [Produkthaftungsgesetz].

(8) Dacă nu există alte prevederi contrare, răspunderea este exclusă.

(9) Perioada limită pentru cereri în baza garanţiei este de 12 luni, calculată din momentul transferului riscurilor.

(10) Perioada limită în caz de recurs de livrare nu va fi afectată; nu va depăşi 5 ani şi va fi calculată din momentul livrării elementului defectuos.

§ 8 Răspundere comună

(1) Alte răspunderi pentru compensaţii decât cele menţionate la punctul § 6 sunt excluse, indiferent de natura legală a cererilor făcute. Acest lucru este valabil în special pentru cererile de compensaţii ce reies din erori la încheierea contractului, din cauza altor încălcări ale obligaţiilor sau din cauza unor cereri eronate de compensaţii pentru daune aduse proprietăţii.

(2) În măsura în care răspunderea pentru compensaţii este exclusă sau limitată în ceea ce ne priveşte, acest lucru este valabil cu privire la răspunderea personală pentru compensaţii ale angajaţilor noştri salariaţi, persoane angajate de noi, membrii de personal, reprezentanţi şi agenţi.

§ 9 Bunuri returnate

(1) Returnarea elementelor cumpărate este exclusă, exceptând cazurile specificate în § 7.

(2) Elementele cumpărate returnate fără aprobarea noastră nu vor fi acceptate sau vor fi transmise înapoi cumpărătorului pe cheltuiala sa.

(3) Dacă într-un anumit moment suntem de acord cu returnarea ca şi excepţie pe baza unui acord prealabil scris, vom percepe un comision de manipulare de minim 30% din valoarea netă a bunurilor, după caz.

(4) Riscul de transport şi costurile de transport vor fi suportate de cumpărător.

§ 10 Rezerva proprietăţii

(1) Ne rezervăm dreptul de proprietate cu privire la elementul cumpărat până când sunt efectuate toate plăţile legate de contractul de furnizare. În cazul în care Cumpărătorul întreprinde acţiuni care duc la încălcarea contractului, mai ales în cazul unei întârzieri la plată, vom avea dreptul să luăm înapoi elementul cumpărat. Dacă luăm înapoi elementul cumpărat, acest lucru nu reprezintă retragerea din contract, decât dacă declarăm în mod expres această retragere în scris. În cazul în care confiscăm elementul cumpărat, acest lucru va constitui întotdeauna retragerea din contract. După luarea înapoi a elementului cumpărat, vom avea dreptul să îl folosim; câştigurile obţinute din folosirea lui vor fi creditate faţă de datoriile cumpărătorului, deducând costurile corespunzătoare de utilizare.

(2) Cumpărătorul va fi obligat să trateze elementul cumpărat cu grijă; în special va fi obligat să asigure elementul în mod corespunzător la valoarea de înlocuire pe cheltuială proprie împotriva incendiilor, a inundaţiilor şi a furtului. Dacă sunt necesare lucrări de întreţinere şi de verificare, Cumpărătorul trebuie să execute aceste lucrări în timp util şi pe cheltuială proprie.

(3) În caz de poprire sau alte sechestre instaurate de terţe părţi, Cumpărătorul este obligat să ne informeze în scris fără întârziere. Dacă terţa parte nu ne poate rambursa costurile de judecată şi de alt fel, aferente acţiunii legale, Cumpărătorul va fi tras la răspundere pentru deficitul pe care îl vom suferi.

(4) Cumpărătorul va avea dreptul să revândă articolul cumpărat ca parte din desfăşurarea obişnuită a afacerii; însă ne va cesiona nouă toate sumele rămase de încasat, în suma specificată pe factură şi agreată de noi (inclusiv taxa de cumpărare) pe care avem dreptul să o solicităm, care se acumulează la aceasta din revânzarea de către cumpărătorul său sau de către terţe părţi; acest lucru se va aplica indiferent dacă elementul achiziţionat este revândut fără a fi fost procesat sau după procesare. Cumpărătorul îşi va reţine autoritatea de a-şi recupera datoria chiar şi după cesionare. Acest lucru nu ne va afecta autoritatea de a recupera datoria noi înşine. Însă ne obligăm să nu recuperăm datoria cât timp cumpărătorul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată din câştigurile încasate, nu rămâne restant la plată şi mai ales cât timp nu se depune nicio cerere de iniţiere a procedurii de faliment, de fuziune sau de insolvenţă şi nu se suspendă plăţile. Însă, dacă este cazul, putem cere Cumpărătorului să ne notifice creanţele cesionate şi debitorul implicat, să ne furnizeze toate informaţiile necesare pentru recuperarea lor, să ne predea documentele aferente şi să informeze debitorii (terţe părţi) despre cesionare.

(5) Orice procesare sau reconstruire a elementului cumpărat efectuată de Cumpărător va fi efectuată în toate cazurile pentru noi. Dacă elementul cumpărat este procesat pe baza altor articole care nu ne aparţin, vom obţine proprietatea comună asupra noului articol, conform raportului dintre valoarea obiectivă a acordului cumpărat (suma finală de pe factură inclusiv taxa de cumpărare) şi celelalte articole procesate în momentul procesării. Mai mult, aceiaşi termeni se vor aplica articolului care a fost produs ca urmare a procesării ca şi element furnizat şi cumpărat în mod condiţionat.

(6) Dacă elementul cumpărat este amestecat în mod inseparabil cu alte articole care nu ne aparţin, vom dobândi proprietatea comună a noului articol conform raportului dintre valoarea obiectivă a elementului cumpărat (suma finală de pe factură inclusiv taxa de cumpărare) şi celelalte articole amestecate în momentul amestecului. Dacă amestecul se face într-o manieră în care articolul Cumpărătorului este privit drept principal, se stabileşte ca şi Cumpărătorul să ne transfere nouă proprietatea comună în mod proporţional. Cumpărătorul va păstra în siguranţă, pentru noi, proprietatea unică sau comună care a fost astfel creată.

(7) Cumpărătorul ne va cesiona, de asemenea, pentru a se proteja de orice reclamaţii din partea noastră împotriva lui, acele reclamaţii care s-au acumulat împotriva unei terţe părţi ca urmare a combinării elementului cumpărat cu o piesă imobiliară.

(8) La cererea Cumpărătorului, ne obligăm să eliberăm garanţiile la care avem dreptul, dacă valoarea realizabilă a garanţiilor noastre depăşeşte datoriile care vor fi garantate cu peste 10%; vom decide ce garanţii urmează a fi eliberate.

§ 11 Legea aplicabilă – locul de jurisdicţie – locul de execuţie

(1) În cazul în care Cumpărătorul este persoană juridică punctul nostru de lucru va fi locul de jurisdicţie. Însă vom avea dreptul să iniţiem proceduri legale împotriva Cumpărătorului şi în alte locuri legale de jurisdicţie. Prezentul contract se supune legilor române în vigoare. Litigiile ivite între părţi pe perioada derulării contractului, cât şi ulterior, vor fi soluţionate, pe cât posibil, pe cale amiabilă. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii, cu Regulile de procedură ale acestei Curţi, cu art. 4 al Convenţiei Europene de arbitraj comercial şi internaţional încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961."

(2) Cu condiţia să nu se facă aranjamente contrare în confirmarea comenzii, punctul nostru de lucru va fi locul de execuţie.

(3) În cazul în care unele prevederi individuale devin invalide sau îşi pierd valabilitatea ca urmare a unor circumstanţe ce apar ulterior, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

S.C. KLUDI România S.R.L.

Data: ianuarie 2016

Caută partener

Găsiți ușor și repede magazinul partener potrivit lângă dumneavoastră.