Vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kludi GmbH & Co. KG ako poskytovateľ (ďalej len "Poskytovateľ") sa zaväzuje k zabezpečeniu dát a poskytuje svoje služby takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a využívané len v nevyhnutnej miere. Za žiadnych okolností osobné údaje nebudú prenajaté alebo predané tretím osobám pre reklamné účely. Žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám na reklamné účely bez predošlého informovania a získania súhlasu zákazníka. Osobné údaje sú k dispozícii osobám, ktoré boli informované o zákonných ustanoveniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, a ktorí sú právne viazaní ich dodržiavať. Dáta sú prístupné len takým osobám a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely zmluvného vzťahu. V týchto podmienkach Poskytovateľa Vás oboznámime, ktoré z Vašich osobných údajov zhromažďujeme, a ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi ako Poskytovateľ:

Zber, spracovanie a využívanie údajov v súvislosti s nami ponúkanými službami / použitie cookies

Keď sa používateľ jednoducho pripojí na webovú stránku Poskytovateľ zhromažďuje iba dáta, ktoré sú odoslané z Vášho koncového zariadenia (napr. Vášho prehliadača). Okrem iného je to dátum a čas, kedy naše stránky navštívite, URL odkaz web stránky, prístupné súbory, objem odoslaných dát, typ a verzia použitého prehliadača, operačný systém a Vaša IP adresa. Poskytovateľ neukladá žiadne iné údaje na svojich internetových stránkach alebo v jeho počítačovom systéme. Takéto údaje sa vymažú zo servera poskytovateľa ihneď po použití. Tieto dáta sú vyhodnocované výhradne v anonymnej forme pre právne prípustné účely.

Poskytovateľ používa cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sú vytvorené pomocou webového servera Poskytovateľa a odoslané do Vášho webového prehliadača, aby ste mohli využívať služby Poskytovateľa a ktoré sú uložené len Vo vašom počítači. Cookies Vám pomôžu orientovať sa tak, aby bolo pre Vás jednoduchšie využívať služby poskytovateľa. Ak si prajete, aby sa zabránilo v budúcnosti ukladaniu cookies v počítači, prečítajte si prosím pokyny poskytované výrobcom Vášho prehliadača kliknutím na záložku prehliadača "Pomocník". Upozorňujeme, že ak odstránite súbory cookies zasielané Poskytovateľom alebo pri deaktivácii cookies, v budúcnosti to môže zabrániť v prístupe na určité oblasti alebo funkcie internetových stránok Poskytovateľa.

Pri odpovedaní na otázky služby zákazníkom Poskytovateľ zhromažďuje od Vás nasledujúce osobné údaje: informácie o zakúpenom produkte (séria, číslo položky, typ armatúry, typ povrchu, dátumu inštalácie, číslo), Vaše meno, adresa a telefónne číslo. Poskytovateľ vyžaduje tieto dáta za účelom objasnenia svojich otázok pri komunikáciu s Vami. Poskytovateľ ukladá Vaše osobné údaje, kým sa zaoberá Vašou požiadavkou zákaznícky servis a využíva tieto údaje výhradne na tento účel. Dáta nie sú prenášané. Poskytovateľ odstráni osobné údaje uložené pre tento účel akonáhle zákaznícky servis  odpovie na Váš dotaz. V súvislosti s "Registráciou v profesionálnej platforme" Poskytovateľ zhromažďuje Vaše meno, poštovú adresu a e-mailovú adresu, aby Vám mohol zaslať ďalšie informácie o produktoch a službách Poskytovateľa. Súhlasíte so spracovaním a použitím svojich údajov za účelom zasielania ďalších informácií, najmä pre účely zasielania týchto informácií v elektronickej podobe e-mailom (napr. newsletter). Máte nárok takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez dodatočných nákladov na prenos iných ako základných sadzieb. Dáta nie sú prenášané. Poskytovateľ odstráni uložené osobné údaje akonáhle odvoláte svoj súhlas na spracovanie a použitie svojich údajov.

Základné údaje

Ak je vytvorený zmluvný vzťah medzi Vami a Poskytovateľom, alebo ak je obsah takéhoto zmluvného vzťahu zmenený, budeme zhromažďovať a používať Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na tieto účely. To bude zahŕňať, ale nesmie byť obmedzené na charakteristiky používané pre Vašu identifikáciu, ako aj informácie o tom, kedy ste začali a skončili s používaním našich služieb a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli.

Údaje o používaní

Poskytovateľ zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje, ak je to nutné, aby Vám umožnil používať internetové služby Poskytovateľa a uhradiť poplatky (užívateľské dáta). To bude zahŕňať, ale nesmie byť obmedzené na charakteristiky používané pre Vašu identifikáciu, ako aj informácie o tom, kedy ste začali a skončili s používaním našich služieb a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli. Dodávateľ je oprávnený vytvárať profily užívateľov, pokiaľ sú pseudonymy používané pre reklamné služby a účely prieskumu trhu a navrhnúť svoje internetové služby pre splnenie požiadaviek. Máte právo na protest takéhoto použitia Vašich dát. Poskytovateľ nie je oprávnený zhromažďovať takéto užívateľské profily s osobou spojenou s pseudonymom.

Bezpečnosť dát

Poskytovateľ spĺňa technické a organizačné opatrenia, ktoré sú požadované podľa zákona o ochrane údajov, a ktoré spĺňajú požiadavky ochrany osobných údajov.

Zverejňovanie údajov pre orgány verejnej moci

Osobné údaje zákazníkov budú zverejnené len pre orgány verejnej moci, ako sú prokurátori a súdy, na základe písomného vyžiadania príslušným úradom alebo vydaním súdneho rozhodnutia / alebo v súlade s platnými predpismi do tej miery, že Poskytovateľ je takto konať povinný.

Súhlas

Ak dávate súhlas, umožňuje dodávateľovi zhromažďovať, spracovávať a využívať Vaše údaje, Poskytovateľ upozorňuje na skutočnosť, že takýto súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Súhlas musí byť odvolaný zaslaním e-mailu na [email protected]. Alternatívne môžete tiež poslať odvolanie faxom alebo listom. Adresa Poskytovateľa a faxové číslo sú nasledujúce: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden, Nemecko, telefón: + 49 (0) 2373 9040, Fax: + 49 (0) 2373 904465. Budete informovaní Poskytovateľom prostredníctvom e-mailu o obsahu akéhokoľvek súhlasu výslovne daného Vami.

Právo na informácie / výmaz osobných údajov

Máte právo nahliadnuť do Vašich osobných údajov, ktoré boli uložené a to kedykoľvek a bez poplatku. Žiadosť o informácie musí byť zaslaná Poskytovateľovi e-mailom na [email protected] alebo poštou. Takáto žiadosť bude zodpovedaná promptne e-mailom alebo poštou, upozorňujeme na skutočnosť, že e-mail nie je bezpečný. Legitímne žiadosti o vymazanie alebo informácie budú splnené Poskytovateľom bezodkladne. Vaše osobné údaje budú vymazané pri ukončení zmluvného vzťahu s Vami. Poskytovateľ používa údaje poskytnuté na základe predchádzajúceho súhlasu, ktoré Poskytovateľovi umožňujú napríklad,  aby Vám poslal newsletter alebo Vám zaslal aktualizovanú dokumentáciu o zmenách výrobku / doplnky. Za žiadnych okolností údaje, ktoré sú predmetom záväzných zákonných retenčných období nebudú vymazané. Tieto údaje budú zmrazené Poskytovateľom.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics: službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies"; to sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a analyzujú spôsob používania webových stránok. Informácie o spôsobe použitia tejto internetovej stránky vytvorené pomocou cookies sú odoslané a uložené na server spoločnosti Google v USA. Ak je anonymizácia IP aktivovaná na týchto webových stránkach, Google najprv skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je plná IP adresa zaslaná a skrátená na server spoločnosti Google v USA.

Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa webových stránok, vyhodnotí spôsob používania webovej stránky, porovná správy o aktivitách webových stránok a poskytne prevádzkovateľovi webových stránok ďalšie služby súvisiace s webovými stránkami a používania internetu. IP adresa odoslaná z prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je v kombinácii s inými dátami Google. Môžete zmeniť nastavenia Vášho prehliadača, aby sa zabránilo ukladaniu cookies. Avšak  Poskytovateľ upozorňuje na skutočnosť, že za týchto okolností možno zistíte, že nie ste schopní plne využiť funkcie na webových stránkach. Môžete tiež chrániť dáta, (vrátane vašej IP adresy) týkajúce sa Vášho používania webovej stránky, ktorá používa cookies odosielané alebo spracované spoločnosťou Google, prevzatím a inštaláciou prehliadača plug-in (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Poskytovateľ používa Google Analytics vyhodnotenie dát z AdWords a cookies DoubleClick pre štatistické účely. Ak máte námietky, môžete sa odhlásiť pomocou nastavenia reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Zmeny v ochrane osobných údajov

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Zásady ochrany súkromia, najmä ak sú zmeny vykonané v ponúkaných službách a v súlade s rozvojom nových technických bezpečnostných noriem.

Otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžu byť zaslané Poskytovateľovi e-mailom na: [email protected] , faxom, poštou, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Kludi GmbH & Co. KG

Am Vogelsang 31-33

58706 Menden

Nemecko

Tel.: +49 (0) 2373 9040

Fax: +49 (0) 2373 904465

E-mail: [email protected]

 

Dátum: 10/2015

Cookies
Vyhľadať predajcu

Nájdite rýchlo a jednoducho vhodného predajcu vo svojom okolí!