Vyhľadávanie

KLUDI

Udržateľnosť

Ľudia, životné prostredie, ekonomika

Trvalo udržateľné podnikanie pre nás znamená čo najlepšie zosúladenie záujmov ľudí, životného prostredia a hospodárstva. Vnímame to ako nepretržitý proces s cieľom konať sociálne zodpovedným spôsobom, zlepšovať naše environmentálne vlastnosti a udržateľne rásť. 

#stayfluid

Udržateľnosť - naše zásady

Naša politika v oblasti životného prostredia
Ciele a aktivity

Ciele našich aktivít v oblasti ochrany životného prostredia, zdrojov a klímy si stanovujeme každý rok nanovo. Strategický a organizačný základ poskytuje náš komplexný systém riadenia, ktorého dodržiavanie zabezpečujú naši pracovníci v oblasti životného prostredia. Súčasťou nášho chápania udržateľnosti je, že všetci v spoločnosti KLUDI pracujú na dosiahnutí týchto cieľov vo všetkých oblastiach.

Vyhnúť sa,
vyredukovať, vyrecyklovať

Zaviazali sme sa k ekologickému princípu troch „V“. Konkrétne to znamená, že sa chceme čo najviac vyhnúť znečisteniu životného prostredia a znížiť ho na minimum tam, kde je to technicky nevyhnutné. Opätovné použitie a recyklácia surovín je rovnako dôležitá, ako je pri výrobe batérií štandardné použitie materiálov a energie šetriacich zdroje.

Bezpečnosť
má prioritu

Svoju zodpovednosť za bezpečnosť našich zamestnancov a susedov v našich výrobných závodoch berieme vážne. Preto v našich továrňach už dlho platia vysoké bezpečnostné štandardy - najmä v oblastiach citlivých na životné prostredie, ako je napríklad náš závod na galvanizáciu. Dodržiavanie predpisov pravidelne kontrolujú interní špecialisti a externí odborníci.

Udržateľnosť - súčasť nášho prísľubu kvality

Trvanlivé batérie

Životnosť výrobku má zásadný vplyv na jeho environmentálnu rovnováhu. Spoliehame sa preto na vynikajúcu kvalitu materiálov, dizajnu, funkčnosti a spoľahlivosti našich batérií, pretože zaručuje ich životnosť. Za týmto účelom tiež experimentujeme s novými materiálmi, ako je napríklad hliníková zliatina, ktorá je mimoriadne robustná a 100% recyklovateľná.

MADE IN GERMANY
Šetrite zdroje

„Water in Perfection“ pre nás znamená aj zodpovedné zaobchádzanie so vzácnymi zdrojmi vody. Za týmto účelom poskytujeme špeciálne technológie. Napríklad perlátor Eco s-pointer, ktorý zaisťuje znížený prietok 6 l / min bez straty komfortu. Alebo technológiu snímačov v našich elektronických armatúrach, ktorá prepúšťa vodu iba vtedy, keď je to skutočne potrebné.

Šetriť energiu

Trvalo udržateľné využívanie vody sa neodráža iba vo vyúčtovaní za vodu. Pretože menší prietok zvyčajne znamená aj to, že na jeho ohrev je potrebnej menej horúcej vody, a teda menej energie. Napríklad naše termostaty, naše batérie snímačov alebo funkcia KLUDI EcoPlus prispievajú k vyššej energetickej účinnosti.

Koncept udržateľného balenia

V tom je ten rozdiel.
Jednoduché. Udržateľné. Bez plastov.

Túto zmenu je ťažké prehliadnuť. Nový koncept udržateľného balenia nahradil naše štandardné obaly pre všetky tri série v tejto rade. Obal nielenže dobre vyzerá ale je aj certifikovaný.

FSC-certifikácia
vlnitá lepenka

Nová krabica je vyrobená z vlnitej lepenky s certifikáciou FSC Mix, ktorá je známa svojou odolnosťou. Minimálne 85% kartónu je vyrobené z recyklovaného zberového papiera. K výrobe je treba len malé množstvo energie.

Už žiadne plastové sáčky

V súlade s našou snahou o bezplastové obaly teraz používame organické sáčky. Aj keď vyzerajú ako plast, sú v skutočnosti vyrobené z obnoviteľných surovín a sú biologicky rozložiteľné. Tieto nové sáčky sú vyrobené z kukuričného škrobu, ktorý sa získava zo zbytkového materiálu pri výrobe potravín, napr. šupky zo zemiakov.

Prírodné
lepidlo

Pre naše obaly používame lepidlo na báze kukuričného, pšeničného alebo zemiakového škrobu alebo ich kombináciu. Škrobové lepidlo má nižšiu viskozitu ale napriek tomu je možné ho pomocou lepiacich jednotiek nanášať rovnomerne po celej pracovnej šírke zvlňovacieho stroja. Tak málo stačí lepidla.

Farby
na vodnej báze

Aby sme uľahčili recyklovanie a tým ho urobili ešte šetrnejším k životnému prostrediu, ustúpili sme od ekologicky škodlivých UV farieb a miesto toho používame jednoduchú jednofarebnú atramentovú tlač na vodnej báze.

Stabilné vložky
pre bezpečnú prepravu

Aby bolo zaistené, že všetko v krabici zostane bezpečne na svojom mieste, má každý jeden náš produkt špeciálny systém vkladania. Vložka z vlnitej lepenky poskytuje stabilnú podporu a ideálnu ochranu počas prepravy.

Certifikovaní
partneri

Pokiaľ ide o udržateľnosť, spolupracujeme s certifikovanými partnermi a s certifikovaným materiálom. V budúcnosti by všetci naši dodávatelia/poskytovatelia služieb mali podporovať náš ekologický koncept balenia➞ investujeme do neho.

0 % plastu
Obaly na biologickej báze

Naše kartónové škatule sú už dlho vyrobené z recyklovaného zberového papiera. Balenie našich nových výrobkov je od roku 2019 úplne bez plastov. Namiesto plastu sa spoliehame na materiály na biologickej báze, ktoré sa získavajú z obnoviteľných surovín, ako je kukuričný škrob. Veľké plus pre životné prostredie: tento materiál je 100% biologicky odbúrateľný a úplne kompostovateľný. Obaly postupne prevedieme na 0% plast.

Zabezpečenie kvality a ochrana životného prostredia

Certifikovaný manažment kvality
vo všetkých výrobných závodoch KLUDI

Cieľom normy DIN ISO 9001: 2015 je zabezpečiť spokojnosť zákazníkov a zhodu výrobkov. Preto je potrebný výkonný systém riadenia kvality, ktorý to zaručuje. To nám umožňuje pružne sa pripraviť na zmeny v dôsledku požiadaviek trhu a zákazníkov. Významnou mierou prispieva aj efektívne zabezpečenie kvality.

DIN EN ISO 9001

Nariadenie REACH

 

Európska únia v nariadení REACH reguluje ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemikálie. REACH znamená „registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií“. Nariadenie REACH vstúpilo do platnosti 1. júna 2007.

REACH sa v zásade vzťahuje na všetky chemické látky, t. J. nielen tie, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch, ale aj na tie, ktoré sa vyskytujú v každodennom živote, napríklad v čistiacich prostriedkoch, farbách / lakoch a výrobkoch, ako sú odevy, nábytok a elektrické spotrebiče. Nariadenie má preto vplyv na väčšinu podnikov v celej EÚ.

Na zabezpečenie súladu s týmto nariadením musia spoločnosti identifikovať a riadiť riziká, ktoré predstavujú látky používané pri výrobe. Týka sa to predovšetkým všetkých výrobkov vyrábaných alebo predávaných v EÚ. KLUDI musí zabezpečiť, aby sa látky používali bezpečne a aby boli zákazníci informovaní o látkach SVHC> 1%.

Pretože KLUDI nevyrába chemické látky alebo zmesi, a preto ich nedováža do EÚ, REACH sa nás týka iba ako takzvaný „následný užívateľ“. Z tohto dôvodu sme v úzkom kontakte s našimi dodávateľmi, ktorých pravidelne dopytujeme a ktorí nás informujú o látkach SVHC pri ich výrobe. Látky vzbudzujúce veľké obavy, podľa kandidátskeho zoznamu zverejneného agentúrou ECHA, neobsahujú naše výrobky - s nasledujúcimi výnimkami - v koncentráciách vyšších ako 0,1% na látku a výrobok.

„V súlade s článkom 33 nariadenia REACH vás informujeme, že výrobky vyrobené z neželezných kovov (napríklad mosadz) alebo možné súčasti našich výrobkov z neželezných kovov, ktoré sme dodali Vašej spoločnosti, obsahujú látku uvedenú v zozname kandidátov na nariadenie REACH v koncentrácii vyššej ako 0,1% hmotnosti:

Látka: Olovo CAS

č.: 7439-92-1

EINECS: 231-100-4

Dátum akvizície: 27. júna 2018.

 

 

 

Databáza SCIP a čísla SCIP

Od januára 2021 sú spoločnosti, ktoré umiestňujú na trh v EÚ články obsahujúce takzvané SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu REACH, povinné predkladať informácie o týchto výrobkoch do elektronickej databázy ECHA (databáza SCIP). Konkrétne sa to týka výrobkov vyrábaných, distribuovaných alebo dovážaných do EÚ, ktoré obsahujú látky SVHC s koncentráciou nad 0,1% hmotnostného.

 

Databáza SCIP má pomôcť spracovateľom odpadu identifikovať nebezpečné látky vo výrobkoch a správne ich zneškodniť.

V zozname  môžete identifikovať výrobky Kludi obsahujúce látky SVHC a použiť príslušné číslo SCIP.

 

 

Kvalita a udržateľnosť
- Premena použitých obalov na nové suroviny

V oblasti recyklácie obalov KLUDI spolupracuje s certifikovaným partnerom. Prepravné obaly a obchodné predajné obaly náš partner správne zhromažďuje a mení ich na nové suroviny.

Certifikát
Vyhľadať predajcu

Nájdite rýchlo a jednoducho vhodného predajcu vo svojom okolí!